سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc

سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc

سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc یا فشنگی اب اصلی. سنسور دمای آب لیفان 620 1600cc