سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc

سنسور دما لیفان 620 1800cc یا فشنگی آب اصلی. سنسور دما لیفان 620 1800cc